Twoja przeglądarka nie wspiera Canvas!

Indeks

Indeks metody i własności elementu canvas HTML5 (PI - Plansza interaktywna, W3C - rekomendacja Canvas 2d).
A
arc() - łuk PI W3C
arcTo() - łuk
B
beginPath() - rozpocznij ścieżkę PI W3C
bezierCurveTo() - krzywa Béziera
C
canvas - element canvas PI W3C
canvas.height - wysokość canvas PI W3C
canvas.width - szerokość canvas PI W3C
clearRect() - skasuj prostokąt
clip() - kadrowanie
createImageData() - tworzy lub zwraca obiekt ImageData
closePath() - zamknięcie ścieżki
createLinearGradient() - tworzy gradient liniowy
createRadialGradient() - tworzy gradient radialny
createPattern() - tworzy wzorzec
D
drawImage() - rysuje obraz
F
fill() - wypełnij
fillRect() - wypełniony prostokąt PI W3C
fillStyle - kolor wypełnienia PI W3C
fillText - tekst
font - właściwości fontu
G
getImageData() - wycinek
getLineDash() - zwraca styl linii
globalAlpha - przezroczystość
globalCompositeOperation - kompozycja
gradient.addColorStop() - dodaje kolor do gradientu
I
imagedata.data - tablica RGBa pikseli
imagedata.height - wysokość obiektu
imagedata.width - szerokość obiektu
isPointInPath() - zwraca true jeśli punkt należy do ścieżki
L
lineCap - typ zakończenia linii
lineDashOffset - przesunięcie stylu lini
lineJoin - typ połączenia linii
lineTo() - linia do PI W3C
lineWidth - grubość linii
M
measureText() - pomiar tekstu
metrics.width - długość tekstu
miterLimit - limit stylu miter (zob. lineJoin)
moveTo() - przejdź do PI W3C
Q
quadraticCurveTo() - krzywa kwadratowa
P
putImageData() - rysuje pixele z obiektu
R
rect() - prostokąt
restore() - przywróć
rotate() - obrót
S
save() - zapisz
scale() - skalowanie
setLineDash() - styl lini
setTransform() - Macierz transformacji
shadowBlur - rozmycie cienia
shadowOffsetX - przesunięcie poziome
shadowOffsetY - przesunięcie pionowe
shadowColor - kolor cienia
stroke() - rysuj ścieżkę PI W3C
strokeRect() - ramka PI W3C
strokeStyle - styl linii PI W3C
strokeText - obrys tekstu
T
textAlign - wyrównanie tekstu w poziomie
textBaseline - wyrównanie tekstu w pionie
translate() - przesunięcie
transform() - transformacja

Szukaj

Kurs

Wstęp
Kolorowe prostokąty
Wyrażenia
Instrukcje
Kolorowe linie
Funkcje
Obiekty
Transformacje
Fraktale
Animacje
Interakcje
Indeks